Студентски Курикулум


A∴A∴ е организација чии поглавари преку лично искуство го достигнале врвот на Научниот Илуминизам. Тие основале систем преку кој секој подеднакво може да постигне, и тоа со леснотија и брзина кои порано биле невозможни.

Првиот степен во Нивниот систем е оној на

СТУДЕНТ

Студентот мора да ги проучува следниве книги:

 1. Рамноденицата, Том I, Броеви 1-10 од Aleister Crowley и други
 2. 777 од Aleister Crowley
 3. Konx Om Pax од Aleister Crowley
 4. 4. Собрани Дела од Aleister Crowley:: Tannhäuser, Мечот на Песната, Време, Елевзина
 5. Раџа Јога од Swami Vivekananda
 6. Шива Санита или Хатајога Прадипика
 7. Тао Те Кинг и делата на Kwang Tze: Свети Книги од Истокот XXXIX, XL
 8. Духовниот Водич од Miguel de Molinos
 9. Ритуал и Догма на Високата Магија од Eliphas Levi, или нејзиниот превод од A. E. Waite (Делови I & II)
 10. Гоеција на Лемегетон на Кралот Соломон уредник Aleister Crowley
 11. Книга на Светата Магија на Магот Абрамелин преведена од S.L. Mathers
 12. Книгата на Лаги од Aleister Crowley

Проучувањето на овие книги ќе пружи темелна основа за интелектуалната страна од Нивниот систем.

Задача и Завет на Студентот

По три месеци Студентот ќе биде испитан по овие книги, и ако неговото знаење за нив се оцени задоволително, може да стане Искушеник, примајќи ја Liber LXI и тајната света книга, Liber LXV. Основната суштина на овој степен е дека на Искушеникот му се назначува мајстор, чие искуство може да го води во неговата работа.

Тој може да избере кои и да било пракси кои ги претпочита, но во секој случај мора да води точен запис, како би можел да ги открие односите на причина и последица во неговото работење, а и со цел за A∴A∴ да може да го оценува неговиот напредок, и да ги насочи неговите натамошни студии.

По истекот на една година искушеништво тој може да биде примен како Неофит на A∴A∴, и да ја прими тајната света книга Liber VII.